Integritetspolicy

Allmänt

Gunnarssons Fastigheter behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nu gällande nya personuppgiftslagen, allmänt kallad GDPR. Bolagssfären består av bolagen:
AB Krusbärsbusken 9 i Norrköping org.nr 559099-4785
Bygg GG i Norrköping AB org.nr 556103-1591
Bygg GG KB org.nr 925000-3044
Fastighetsprojekt i Norrköping AB org.nr 556961-1626
Gunnar Gunnarssons Fastighets AB org.nr 556086-5536
Gunnarssons Planeten AB org.nr 556969-1602
Panare AB org.nr 556752-3740
PG Fastigheter AB org.nr 556634-8446
Abel Becker Fastighets AB org.nr 559174-8362
Hembygden Logen AB org.nr 559278-0380
Hembygden Svärtinge AB org.nr 559155-8548
Hembygden Bostäder AB org.nr 559126-8908
Norrköping Kantorn 2 AB org.nr 559263-9560
Vadstena Susenborgshagen 2 AB org.nr 559359-2982
Hembygden Disponenten 10 och 11 AB org.nr 559371-6821
Hembygden Svarvaren 2 AB org.nr 556342-9967
Hembygden Röjningen AB org.nr 559389-3695
Hembygden Idun och Ymer AB org.nr 559463-5079

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina uppgifter.

Insamling av information via intresseanmälan

När du söker bostad eller lokal hos oss samlar vi in de uppgifter vi anser vara nödvändiga för att behandla din ansökan. Förutom dina allmänna personuppgifter behandlas även information om ekonomi- och familjeförhållanden samt uppgifter om önskat boende. Vi kan komma att göra en kreditupplysning på dig eller på annat sätt inhämta information om din betalningsförmåga. Vi behandlar även uppgifter om arbetsgivare och referenser. Vi inhämtar och behandlar arbetsgivarintyg, referenser du angett om hur du tidigare skött boende och hyresinbetalningar. Vid förekommande fall behandlar vi även uppgifter om borgensman / god man.

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan, bedöma din lämplighet som hyresgäst och kontrollera att du uppfyller de krav vi ställer på våra hyresgäster. Behandlingen är begränsad och de uppgifter vi behandlar är inte integritetskänsliga.

Uppgifterna du lämnar i intresseanmälan kan komma att sparas i högst sex månader, sedan raderas de. Vi vill att du förnyar din intresseanmälan varannan månad om intresse att hyra lägenhet hos oss kvarstår.

Information vid hyresförhållande

I de fall intresseanmälan leder till ett hyresavtal så sparar och behandlar vi personuppgifterna för att kunna fullgöra och administrera skyldigheter enligt hyresavtalet. Vi behandlar dem vid behov för rättsliga anspråk, tex om du inte betalar hyran i tid, vid olovlig andrahandsuthyrning eller vid störningar i boendet. Uppgifterna som behandlas under tiden du hyr av oss raderas när de inte längre är relevanta. Det betyder att vi kommer att ha kvar dina uppgifter så länge hyresavtalet mellan oss kvarstår. Uppgifter som ligger till grund för de ekonomiska transaktionerna sparas, utöver innevarande år, under sju år i enlighet med bokföringslagen. Det fysiska kontraktet i 10 år enligt gällande lagar och föreskrifter. Om vi har några kvarstående rättsliga anspråk, så som hyresfordringar eller skadeståndskrav, kommer vi att bevara de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja de anspråk vi ställer utifrån hyresavtalet.

Personuppgifter kan sparas under andra tidsperioder än ovanstående om det krävs på grund av lagar eller myndighetsbeslut.

Vem lämnar vi ut uppgifter till

Vi lämnar ut dina uppgifter till företag som behandlar dem på vårt uppdrag med samma behandlingskriterier som ovan. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer vi att tillse att sådan överföring kommer att ske på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter om det krävs för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Gunnarssons rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Förändring av integritetspolicy

Denna policy kan komma att förändras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer att finnas publicerad på gg-fastigheter’s webbplats. Det åligger varje besökande att regelbundet uppdatera sig om förändringar skett i policyn.

Rättelser och rätten att begära ut information med mera

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade av oss.

Du har även rätt att begära utdrag av dina personuppgifter som vi behandlar hos oss, sk registerutdrag.

Du har även rätt att i vissa fall få dina uppgifter raderade.

För att åberopa någon av dina rättigheter behöver vi en skriftlig begäran som skickas till oss. Detta för att vi ska kunna skydda din personliga integritet och säkerställa att det är du och ingen annan som vill utöva ovanstående rättigheter. Din begäran måste vara underskriven och innehålla personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.